logologoPB
FacebookFeed

09 Cze

ERC Starting Grants

Posted by

Obecnie Europa nie zapewnia młodym badaczom wystarczających możliwości rozwoju kariery i przejścia od badań prowadzonych pod opieką naukową, do pracy w charakterze niezależnego naukowca. Z tego powodu w Europie marnotrawionych jest wiele talentów badawczych. Problem ten ogranicza lub też opóźnia awans młodych naukowców prowadzących własne badania i wnoszących nowe pomysły i energię, a także skłania utalentowanych badaczy będących we wczesnym etapie kariery do poszukiwania innych ścieżek rozwoju.

Granty „ERC Starting Grant” mają na celu wspierać przyszłych naukowych liderów, którzy znajdują się na etapie tworzenia grupy badawczej i przeprowadzania pierwszych niezależnych badań. Ten schemat finansowania przeznaczony jest dla dobrze zapowiadających się naukowców, którzy zdążyli już udowodnić, że mają potencjał, by stać się niezależnymi liderami badawczymi. Granty wspierają powstawanie nowych doskonałych grup badawczych.

Granty „ERC Starting Grant” w skrócie

  • Przyznawane młodym naukowcom, bez względu na obywatelstwo, którzy posiadają od 2 do 7 lat doświadczenia po ukończeniu doktoratu (lub uzyskania równoważnego stopnia
  • Bardzo obiecująca udokumentowana ścieżka kariery naukowej
  • Doskonały wniosek badawczy
  • Badania muszą być prowadzone w publicznej lub prywatnej instytucji badawczej (zwanej instytucją przyjmującą), znajdującej się w jednym z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych
  • Grant: do 1,5 mln EUR
  • Okres realizacji projektu: do 5 lat
  • Kryterium oceny: doskonałość naukowa
  • Terminy składania wniosków: publikowane corocznie latem

 

Tylko dla utalentowanych naukowców o potwierdzonym potencjale

Kandydaci ubiegający się o granty „ERC Starting Grant”, muszą wykazać się potencjałem niezależności badawczej oraz dowieść dojrzałości naukowej.

Zazwyczaj oczekuje się, że kandydaci będą mieć na koncie co najmniej jedną niezależną ważną publikację, którą opublikowali bez udziału swojego opiekuna studiów doktoranckich.

Kandydaci muszą wykazać się obiecującą ścieżką kariery naukowej, w tym m.in. wczesnymi osiągnięciami w ich dziedzinie badań i istotnymi publikacjami (w charakterze głównego autora) w znaczących, międzynarodowych, multidyscyplinarnych lub specjalistycznych czasopismach naukowych publikujących artykuły, które otrzymały pozytywną recenzję naukową (tzw. peer review).

Kandydaci muszą także być w stanie udokumentować swoje wystąpienia na uznanych międzynarodowych konferencjach naukowych i przedstawić uzyskane patenty, zdobyte nagrody, wyróżnienia itd.

 

Atrakcyjne długoterminowe finansowanie

Zwykle granty przyznawane są na okres 5 lat i wynoszą 1,5 mln EUR (w przypadku projektów o krótszym czasie trwania wysokość finansowania jest proporcjonalnie mniejsza). Dodatkowe 0,5 mln EUR może zostać udostępnione na pokrycie tzw. kosztów „początkowych” w przypadku badaczy przenoszących się z państwa trzeciego do UE lub państwa stowarzyszonego, bądź w przypadku zakupu wyposażenia lub kosztów dostępu do specjalistycznej infrastruktury.

Grant ERC może pokryć do 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich badania naukowego oraz do 20% całkowitych kwalifikowalnych kosztów pośrednich.

 

Zobowiązanie instytucji przyjmującej

Wniosek o grant ERC musi zostać złożony przez jednego badacza w porozumieniu z instytucją przyjmującą (zwaną podmiotem prawnym będącym kandydatem) oraz w jej imieniu.

Granty przyznawane są instytucji przyjmującej. Instytucja ta musi zobowiązać się do zapewnienia odpowiednich warunków, umożliwiających głównemu badaczowi niezależne kierowanie badaniami oraz zarządzanie ich finansowaniem przez cały czas trwania projektu.

Głównego badacza i jego zespół może przyjmować dowolnego rodzaju podmiot prawny, w tym uniwersytet, ośrodek badawczy i przedsiębiorstwo. Instytucja przyjmująca musi zgodnie z prawem prowadzić działalność w jednym z państw członkowskich UE lub w jednym z państw stowarzyszonych.

Z chwilą złożenia wniosku główny badacz nie musi pracować w instytucji przyjmującej. Jeśli jednak wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, konieczne jest wzajemne porozumienie oraz zobowiązanie instytucji przyjmującej do sposobu ustanowienia wzajemnych stosunków.

Mapę wszystkich obecnych instytucji, w których prowadzane są badania ufundowane przez ERC można znaleźć w sekcji „Instytucja przyjmująca” (ang. Host Institution).

 

W rękach wybitnych kolegów

Wnioski są poddawane weryfikacji (peer review) przez wybranych naukowców cieszących się międzynarodowym uznaniem, którzy oceniają projekty na podstawie kryterium doskonałości naukowej .

Osoby dokonujące weryfikacji odpowiadają za przegląd i ocenę wniosków. Wnioski, o najwyższym poziomie, trafiają na listę rankingową. Listę tę ogranicza budżet przeznaczony na dany konkurs, granty ERC przyznaje się zatem najwyżej ocenionym projektom do czasu wyczerpania budżetu.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Panele oceniające (ang. Evaluation Panels).

 

Uczestnictwo członków zespołu

Granty ERC wspierają projekty prowadzone przez indywidualnego naukowca („głównego badacza”, ang. Principal Investigator), który do swojego zespołu może włączać naukowców bez względu na ich obywatelstwo. Istnieje również możliwość, aby niektórzy członkowie zespołu prowadzili badania poza Europą.

Ogłoszenia o pracy w charakterze członków zespołu realizującego projekt ERC główny badacz może publikować w bazie danych Euraxess-Jobs.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt.