logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

28 Paź

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu POLONEZ 1

Posted by

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu POLONEZ 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy WSPÓŁFINANSOWANE Z PROGRAMU RAMOWEGO HORYZONT 2020 W RAMACH DZIAŁAŃ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE COFUND.

1. Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe m.in w jednostkach naukowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.
3. Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia konkursu (15 września 2015 r.):
- posiada stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;
- w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy;
- w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
4. Do konkursu mogą być składane wnioski obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Wnioski mogą być zgłaszane we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach NCN przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
5.Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca przedstawi oświadczenie podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego obejmujące zobowiązania jednostki m.in. do:
- zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały okres realizacji stażu zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 3.1;
- zapewnienia wnioskodawcy warunków do realizacji prowadzonych przez niego badań, w tym zapewnienia przestrzeni biurowej/laboratoryjnej oraz aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych badań;
- zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej stażu, w tym obsługi związanej z przyjazdem i pobytem wnioskodawcy w Polsce, oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za jej koordynację;
- zorganizowania w okresie realizacji stażu co najmniej jednej wizyty studyjnej rocznie, trwającej od 1 do 10 dni roboczych, związanej z zainteresowaniami wnioskodawcy, z dod. warunkami.
6.Podmiot wskazany przez wnioskodawcę jako miejsce realizacji stażu badawczego (np. PB) otrzyma:
- środki finansowe na zatrudnienie wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie w wysokości 31 500 EURw przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub 63 000 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
- pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania przez wnioskodawcę: 20 700 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub 41 400 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące
- dodatek rodzinny (3600 EURO - 12msc; 7200 EURO - 24 msc);
- środki finansowe na realizację przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej:w grupach nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i technicznych (ST): 112 000 zł w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy, 160 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące;
- koszty pośrednie w wysokości 20%.
7. Staż badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2016 r., a najpóźniej 1 stycznia 2017 r.
8. Wniosek o finansowanie stażu badawczego, wypełniony w języku angielskim wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w okresie od 15 września do 15 grudnia 2015 r. w systemie OSF


Więcej info: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez1