logologoPB
FacebookFeed

Aktualności

10 Lis

Kolejny etap w Twojej karierze! - DZIAŁANIA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE w ramach Horyzontu 2020 Wyróżniony

Posted by

 

Chcesz rozwijać swoją karierę naukową? Skorzystaj z grantów w ramach działań Marie Skłodowska-Curie! Wspomniana oferta oznacza niezliczone możliwości dla badaczy z Europy i innych krajów świata, którzy chcą rozwijać swoją karierę naukową. MSCA to odpowiedź na różnorodne zapotrzebowania naukowców.

Działania "Marie Skłodowska-Curie" w programie Horyzont 2020 są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego.

Udział w poszczególnych Akcjach Marii Skłodowskiej-Curie zależy od posiadanego dorobku badawczego/naukowego:

·           Naukowiec początkujący (Early-stage Researcher - ESR) posiada mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra.

·           Naukowiec doświadczony (Experienced Researcher - ER) posiada stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra.

Program wspiera mobilność naukowców, rozumianą jako przekraczanie granic państwowych lub sektorowych ("mobility rule").Warunki mobilności muszą być spełnione w dniu zamknięcia danego konkursu. Zasada ogólna dotycząca mobilności: Naukowiec nie może odbyć szkolenia/realizować stypendium/grantu w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty zamknięcia konkursu lub rekrutacji do projektu). Obszary i tematy naukowe proponowane są przez aplikujących naukowców lub instytucje w zależności od typu działania. Komisja Europejska zachęca do szerszego udział przemysłu, szczególnie MŚP w projektach MS-CA.

UCZESTNICY PROGRAMU:

·           Instytucja - każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo i inne.

·           Naukowiec - naukowiec początkujący, naukowiec doświadczony.

"Marie Skłodowska-Curie Actions" in Horizon 2020:

1.         Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN) - szkolenie początkujących naukowców i doktorantów (granty dla początkujących naukowców od 3 do 36 miesięcy).

Jeśli reprezentujesz instytucję zaangażowaną w badania naukowe i innowacyjne, dzięki grantowi ITN możesz profesjonalnie szkolić początkujących naukowców, by osiągnęli doskonałość w swojej dziedzinie naukowej, a także zyskali szereg dodatkowych kwalifikacji (takich jak przedsiębiorczość, umiejętność komercjalizacji wyników badań naukowych, zarządzanie, wiedza dot. ochrony patentowej), co zwiększy ich możliwości na rynku pracy. Indywidualni naukowcy składają dokumenty na konkretne stanowiska oferowane w ramach projektów, które otrzymały finansowanie z UE.

Wysokiej jakości szkolenia międzynarodowe i międzysektorowe dla naukowców na poziomie doktoranckim są finansowane w ramach:

» European Training Networks (ETN): co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych, oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy dla początkujących naukowców.

» European Industrial Doctorates (EID): co najmniej dwie organizacje partnerskie: jedna akademicka, uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora i jedna pozaakademicka (głównie przedsiębiorstwa). Oferują one wspólną opiekę naukową nad doktorantem, który spędza co najmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim.

» European Joint Doctorates (EJD): co najmniej trzy organizacje uprawnione do nadawania tytułu doktora z trzech różnych państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych.

2.         Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) – wsparcie dla doświadczonych naukowców w zakresie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej (European Fellowships, 12-24 m-cy; Global Fellowships 12-24 m-cy poza Europą + 12 miesięczna faza powrotna w Europie).

Zaawansowane projekty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora, umożliwiające podjęcie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

» Granty te oferują m.in. powrót do pracy naukowej po przerwie w karierze, powrót do pracy w Europie lub podjęcie pracy nad projektami naukowymi w Europie bądź poza jej granicami.

3.         Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – międzynarodowa i międzysektorowa współpraca poprzez wymianę pracowników (naukowych, administracyjnych, kadry zarządzającej, specjalistów ds. badań i innowacji).

RISE jest propozycją dla instytucji zainteresowanych współ- pracą opartą na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy. Wymiana międzynarodowa i międzysektorowa realizowana jest w oparciu o wspólne projekty badawczo-innowacyjne. Program jest otwarty dla naukowców, kadry zarządzającej, pracowników administracyjnych oraz technicznych.

» Kluczowe punkty programu RISE to: przekazywanie zaawansowanej wiedzy naukowej przez wymianę pracowników i wzmocnienie współpracy naukowej w ramach partnerstw instytucji z państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020, a także krajów pozaeuropejskich.

4.         Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) – współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów doktoranckich i stypendialnych.

Współfinansowanie programów doktoranckich oraz programów grantowych dla naukowców o stopniu co najmniej doktora. W ramach inicjatywy COFUND mogą być finansowane regionalne, krajowe i międzynarodowe programy ukierunkowane na najwyższej jakości szkolenia naukowców, ich mobilność i rozwój kariery.

» Mobilność międzynarodowa jest nadrzędną zasadą finansowania. Nacisk kładziony jest również na mobilność międzysektorową. COFUND ma na celu poprawę warunków zatrudnienia badaczy, jakość procesów naboru oraz rekrutacji.

5.         European Researchers' Night (NIGHT) - Europejska Noc Naukowca.

Europejska Noc Naukowca są to publiczne wydarzenia przybliżające ogółowi społeczeństwa różnorodność nauki, jej wpływ na nasze codzienne życie i pobudzenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.

Konkursy publikowane są przez Komisję Europejską w serwisie "Participant Portal":

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html zakładka "FUNDING OPPORTUNITIES" > HORIZON 2020 > CALLS > Marie Skłodowska-Curie actions.