logologoPB
FacebookFeed

19 Kwi

Konkurs Marii Skłodowskiej-Curie Individual Fellowships (IF) otwarty !!!

Posted by

W ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie możliwe są realizacje dwóch typów wyjazdów stypendialnych:

  • Europejskie
  • Globalne

 

MSCA/EF: Marie Skłodowska-Curie European Fellowships

CEL

Rozwój międzynarodowej kariery zawodowej doświadczonych naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w europejskichinstytucjach akademickich oraz organizacjach z szeroko pojętego sektora pozaakademickiego.

ADRESACI

Doświadczeni naukowcy (ER – Experienced Researchers), każdej narodowości i pochodzący z dowolnego kraju świata, którzy w momencie zamknięcia danego konkursu mają stopień doktora. W przypadku jego brakubadacz musi wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (liczonym od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym). Aplikujący naukowcy muszą także spełnić warunek mobilności (do daty zamknięcia danego konkursu), różny dla czterech typów grantu EF.

ZASADY GRANTU

Granty badawczo-szkoleniowe realizowane są od 12 do 24 miesięcy przez naukowca w wybranej przez niego instytucji znajdującej się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z programem H2020. Mogą one dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez naukowca, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. Oprócz pracy badawczej naukowcy powinni uczestniczyć w różnych konferencjach i szkoleniach naukowych oraz kursach poszerzających ich wiedzę i umiejętności (np. autoprezentacja, etyka, zarządzanie projektem/zespołem, przedsiębiorczość, IPR), a także zaangażować się w działalność popularyzatorską. W trakcie projektu możliwe jest wykonanie różnych zadań wpisujących się w jego cele w dowolnej instytucji/instytucjach znajdujących się w tym samym lub innym kraju europejskim co instytucja goszcząca (np. uczelnia, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, bank, szpital). Pobyt w takiej instytucji odbywa się na zasadzie oddelegowania (secondment) i może trwać do 3 miesięcy przy 18-miesięcznych projektach lub do 6 miesięcy przy 24-miesięcznych. Udział w konferencjach (w tym poza Europą) czy krótkie pobyty w innych instytucjach niż goszcząca, np. celem zebrania bibliografii, są zwyczajowym działaniem projektu i traktowane są jako krótkie wizyty (short visits).

Typy projektów:

Ze względu na adresata, granty European Fellowships dzielą się na cztery następujące typy projektów:

  • Standard European Fellowships (SF): aplikować mogą wszyscy doświadczeni naukowcy, którzy jednocześnie spełniają warunek mobilności warunkujący wybór instytucji, w której będzie realizowany projekt. Mówi ona o tym, że grantu nie można realizować w kraju instytucji przyjmującej, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.
  • Career Restart Panel (CAR): adresowany jest do naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12-miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem rodzicielskim/wychowawczym, pracą o charakterze nienaukowym. Dodatkowo naukowiec musi spełnić warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.
  • Reintegration Panel (RI): został utworzony z myślą o naukowcach – obywatelach krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 pracujących w krajach trzecich i zainteresowanych realizacją swojej dalszej kariery naukowej w Europie. W celu realizacji grantu naukowiec musi przyjechać bezpośrednio z kraju trzeciego do kraju UE lub stowarzyszonego z H2020, spełniając jednocześnie warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. Naukowcy, którzy przed zamknięciem konkursu w takiej instytucji już pracują mogą także ubiegać się o grant pod warunkiem zgodności z powyższą zasadą. Grant jest także adresowany do naukowców nie mających obywatelstwa wyżej wspomnianych krajów europejskich, którzy prowadzili co najmniej 5-letnie badania (bez przerw) w Europie.
  • Society and Enterprise Panel (SE): ten multidyscyplinarny został utworzony w celu wspierania międzysektorowej mobilności doświadczonych naukowców oraz stworzenia możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Naukowiec każdej narodowości aplikuje o grant z jednostką pochodząca z sektora nieakademickiego. Warunek mobilności w tym panelu: nie można składać wniosku z instytucją z kraju, w którym się przebywało dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.

 

MSCA/GF: Marie Skłodowska Curie Global Fellowships

CEL

Rozwój międzynarodowej kariery zawodowej doświadczonych naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w instytucjach akademickich oraz organizacjach z sektora pozaakademickiego znajdujących się w krajach pozaeuropejskich oraz w Europie.

ADRESACI

Doświadczeni naukowcy (ER – Experienced Researchers), którzy są obywatelami krajów Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z H2020 spełniający w momencie zamknięcia konkursu dwa warunki formalne:

  1. mają stopień doktora. W przypadku jego braku mogą wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (liczonym od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym). O granty mogą ubiegać się także naukowcy innych narodowości, którzy prowadzili badania w krajach europejskich przynajmniej przez 5 lat bez przerw.
  2. nie przebywali w instytucji przyjmującej zlokalizowanej w kraju trzecim (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.

 

ZASADY GRANTU

Global Fellowships to granty badawczo-szkoleniowe realizowane przez naukowca w dwóch następujących po sobie fazach. W pierwszej naukowiec wyjeżdża do kraju pozaeuropejskiego (tzw. kraju trzeciego, np. USA, Afryka Południowa, Chiny, Ukraina, Kanada) na okres od 12 do 24 miesięcy. Druga to obowiązkowy powrót na okres 12 miesięcy do Europy (kraj członkowski Unii Europejskiej lub stowarzyszony z programem H2020. Można wrócić do instytucji, w której pracowało się przed wyjazdem do kraju trzeciego). Dziedzina i temat projektu jest proponowany przez naukowca w porozumieniu z instytucjami przyjmującymi, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multi-dyscyplinarne. Oprócz prowadzenia badań, naukowcy uczestniczą w konferencjach i różnych szkoleniach, w tym z umiejętności pozabadawczych (autoprezentacja, etyka, zarządzanie, przedsiębiorczość itp.), angażują się w popularyzowanie nauki oraz transfer wiedzy pomiędzy uczestniczącymi instytucjami i krajami.

W trakcie drugiej „europejskiej” fazy można także wykonać różne zadania wpisujących się w cele projektu w dowolnej instytucji/instytucjach znajdujących się w tym samym lub innym kraju europejskim co instytucja goszcząca (np. uczelnia, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, bank, szpital). Pobyt w takiej instytucji odbywa się na zasadzie oddelegowania (secondment) i może trwać do 6 miesięcy.

W trakcie obu faz realizowanego grantu można realizować krótkie wizyty (short visits) w innych instytucjach niż goszcząca celem zebrania materiału, udziału w konferencji czy szkoleniu.

 

Więcej szczegółowych informacji o obu typach stypendiów znajdą Państwo się na stronach:

MSCA IF – European Fellowships (IF-EF)

MSCA IF – Global Fellowships (IF-GF)

Participant Portal